Una Cabanya a la Llacuna

El diccionari defineix una CABANYA com un habitatge simple de dimensions reduïdes construït a base de materials lleugers entrellaçats o també amb terra, fang, etc...


El projecte consisteix en la reforma i ampliació d’una casa existent al municipi de la Llacuna. La casa original consta de planta baixa on s’ubica la zona de dia, i la planta pis on trobem la zona de nit. La parcel•la original està ocupada per dos volums: el de la casa per una banda i una construcció auxiliar adjacent destinada a aparcament situada annexa a la tanca oest de la parcel•la. El projecte resulta de les oportunitats que genera la unió de dues parcel•les. La parcel•la original amb façana al carrer Noguer s’uneix amb la parcel•la adjacent amb façana al carrer de l’Olivera generant un nou front de façana i accés.

S’inicia el projecte amb un treball de reconeixement volumètric de la puresa de la forma de la casa original. A partir d’aquí es treballa la macla entre el volum existent i la nova ampliació.  L’èxit de resultat és el diàleg entre dues arquitectures totalment diferents, però que busquen punts en comú per potenciar-se entre elles com un nou tot.

A nivell de distribució en aquesta ampliació també es projecta la construcció d’un garatge a nivell del carrer inferior que resolt el desnivell existent entre els dos carrers. Aquest garatge de formigó s’entén com un sòcol que sosté en alt l’ampliació en forma de CABANYA. Aquest nou volum ampliat es situa a nivell de la planta baixa original i adjacent a la casa existent l‘embolca aconseguint donar més superfície al programa de dia. Cal destacar que aquest nou volum amb superfícies molt vidriades es protegeix amb una zona porxada amb orientació sud est que vincula totalment l’interior amb al nou espai de jardí.

Constructivament es treballa amb una estructura lleugera metàl·lica folrada de panell Sandwich i finament recoberta per un xapa de zinc per l’exterior i de fusta per l‘interior. El paviment de la planta baixa es treballarà també amb fusta natural, deixant els paraments verticals enguixats en blanc i amb gran part del seu tancament vertical amb vidre, potenciant la continuïtat entre l’interior i exterior.


Projecte:

Reforma i Ampiació Habitatge Unifamiliar Aïllat

Emplaçament:

La Llacuna

Expedient:

17/253

Interiorista

Maria Just Interiorisme

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA

Vídeo:

Fes clic aquí