Mirador de les Caves

La intervenció que es planteja pretén una ampliació i actualització dels espais exteriors dels Restaurant Mirador de les Caves situat a Subirats, comarca de l'Alt Penedès. Aquesta pretén la potenciació de l'enoturisme lligat a les Caves Llopart i al Catering Cal Blay.


El primer objectiu és transformar la zona posterior del restaurant que actualment era una zona en desús. La intervenció en aquesta zona crea un nou recorregut que permetrà rodejar el restaurant fins arribar a una zona inferior on s’ubica la gran sala existent. Per permetre aquest recorregut s’habiliten dues plataformes situades a diferent cota i suportades per un talús que fa de mirador amb vistes a les Caves Llopart. Aquestes dues plataformes s’habiliten com a zones per celebrar cerimónies i caterings a l’aire lliure. S’ha cuidat amb detall l’operació de camuflatge dels diferents elements que conformaven el darrera de la cuina, i per això s’ha creat una tanca forlada amb bruc que es va quebrant-se i adapatan-se als interessos de cada zona. Darrera d’aquesta tanca s’han situat 3 contenidors destinats a banys i vestuaris de la zona exterior. Aquests contenidors substitueixen diferents construccions que s’han enderrocat per permetre les circulacions. També s’han instal·lat dues construccions auxiliars de fusta, una destinada a “caseta de bar” per complementar els caterings, i una altra “caseta dormitori suite” pels preparatius de la núvia.

El recorregut continua cap a la gran sala situada a la part inferior de la finca. La intervenció principal en aquesta sala és annexar un gran porxo de 150 m², amb l’objectiu de crear una zona exterior coberta. La geometria d’aquest porxo és singular. Es tracta d’un trapeci en la que una de les seves punxes apunta a les vistes prinvilegiades sobre la muntanya de Montserrat. A més a més s’ha millorat l’accés a la sala creant una gran entrada de 8 metres de longitud que permet la connexió entre l’espai interior i exterior, i també s’ha actualitzat la imatge interior amb un nou paviment. El material escollit per la façana del porxo és el ferro oxidat, que lliga amb l’obra vista de l’edifici existent. Pel paviment s’ha escollit un formigó imprés que simula una gran pedra dels mateixos tons que la Muntanya de Montserrat. Aquest paviment es tanca perimetralment amb un sardinell de la mateixa obra vista de l’edifici existent, per seguir buscant diàlegs entre antic i nou. Per tal d’aconseguir un espai diàfan en el porxo s’han construit unes encavallades d’acer suportades per pilars rodons de gran secció que dialoguen amb els arbres existents dins del porxo, arbres que atrevessen la nova estructura.

L’increment dels metres quadrats d’espais destinats a events provoca la necessitat d’augmentar la supercície existent d’aparcament. És per això que es crea un nou aparcament en una cota superior a l’existent i amb una superfície de 2.730 m².

Finalment es redacta un Pla de Millora Urbana per acabar d’incloure la finca del Mirador de les Caves dins del teixit urbà dels Casots, dintre del terme municipal de Subirats.


Projecte:

Reforma Finca Restaurant Mirador de les Caves

Emplaçament:

Els Casots – Subirats

Expedient:

15/189

Fotografia:

Vídeo idea:

Fes clic aquí

Vídeo promo:

Fes clic aquí