La Torre de Can Parellada

Un antic baluard al municipi de Subirats que obre les seves portes per celebrar esdeveniments.


Es presenta la reforma de la Finca Can Parellada, situada al nucli de l’Ordal, dins del municipi de Subirats. Aquesta reforma segueix les directrius del Pla de Millora Urbana que s’ha desenvolupat en l’àmbit urbanístic. L’objecte inicial del projecte és l’habilitació de l’espai exterior i part de les construccions annexes per poder celebrar-hi esdeveniments.  El projecte consisteix en realitzar les actuacions arquitectòniques necessàries per a poder dotar l’espai dels equipaments pel desenvolupament de les diferents activitats. Aquestes actuacions arquitectòniques es resumeixen en:

 

1. Rehabilitació de Celler per Sala de Celebracions:

En la part inferior de la finca es situa un conjunt arquitectònic existent compost de dues naus i un volum annex destinats originàriament a celler. La proposta planteja l’obertura de la sala a l’espai exterior orientat a sud mitjançant la creació d’una gran obertura en un dels laterals de la nau del celler.

 

2.Construcció de porxo annex a Celler existent:

Es planteja la construcció d’un porxo en la zona sud del celler existent que actuarà com a zona d’arribada i com a ampliació de la sala a l’exterior. Aquest porxo tindrà una part coberta i una part descoberta, i es pavimentarà la seva part inferior amb l’objectiu de donar continuïtat a la sala de celebracions, mitjançant l’obertura practicada en la façana lateral del celler.

 

3.Rehabilitació d’antiga nau en office per caterings:

Es rehabilita un dels volums existents construïts per la formació d’un office de suport a l’activitat de restauració proposada. L’actuació es basarà en la redistribució de l’espai interior i l’obertura d’un pas per establir la connexió entre la sala de celebracions i l’office. Es reconstruirà la coberta que ha quedat enderrocada degut al seu mal estat de conservació. També es realitzarà una obertura d’entrada des de l’espai exterior.

 

4.Rehabilitació d’antiga nau per banys:

Un dels volums existents es rehabilitarà per albergar en el seu interior cambres higièniques que donaran servei a l’equipament projectat.

 

5.Adequació de l’espai exterior i construcción de bassa:

En la zona exterior adjacent a les edificacions existents i el nou porxo es realitzaran treballs de jardineria i moviments de terres necessaris per la pavimentació dels espais així com la construcció d’una bassa d’aigua.


Projecte:

Reforma de la Finca Can Parellada

Emplaçament:

L’Ordal – Subirats

Expedient:

16/132

Fotografia:

Núria Tarrida

Video idea:

Fes clic aquí

Video promo:

Fes clic aquí