Altres serveis

COMUNITATS DE VEÏNS, URBANISME


urbanisme

Comunitats de veïns

 • Rehabilitació Energètica
 • Inspecció tècnica d’edificis (ITE)
 • Rehabilitació de Façanes i Cobertes
 • Millores d’accessibilitat
 • Informes

Planejament urbanístic i gestió

 • PLANS D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL
  • Modificacions puntuals de plantejament general
  • POUM’S 
 • PLANEJAMENT DERIVAT
  • Plans parcials
  • Plans millora urbana
  • Plans especials
 • GESTIÓ URBANÍSTICA
  • Projectes de reparcel·lació
  • Divisions horitzontals
  • Avaluació de l'impacte ambiental
 • ESTUDIS URBANÍSTICS CATÀLEG DE PATRIMONI VALORACIONS I TAXACIONS

TRÀMITS, CÈDUL·LES, CERTIFICACIONS I LLICÈNCIES


Informes i Certificats

 • Informes tècnics, Peritatges de patologies i lesions.
 • Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Llicències

 • Llicències d'obres
 • Llicències ambientals per a tot tipus d'activitats i classificació
 • Projectes elèctrics
 • Estudis acústics
 • Projectes de protecció contra incendis
 • Plans d'emergència i evaquació
 • Projectes de climatització
 • Certificats de canvis substancials i no substancials per a canvis de nom i traspassos
 • Legalitzacions d'instal·lació elèctrica i de clima
 • Projectes de telecomunicacions
 • Estudis i Plans de Seguretat i Salut
 • Estudis d’il·luminació
 • Manuals d’ús i manteniment
 • Control de qualitat
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Assumeix i direcció técnica d’obres
 • Aixecaments topogràfics
 • Estudis geotècnics