SIMBIOSI

f 1_ECOL: Associació física prolongada entre dos o més organismes de diferents espècies.


Es tracta de l’ampliació d’un casal entre mitgeres al carrer Major de Gelida, carrer amb gran pendent i molt proper a l’estudi on vam donar les nostres primeres passes com arquitectes en pràctiques.

A diferència d’altres ampliacions on intentem que el volum adossat quedi totalment integrat en el conjunt, i que fins i tot no es pugui reconèixer el volum ampliat, en aquest projecte es busca el contrast. El repte d’aquest encàrrec serà el diàleg entre els dos llenguatges que existiran en l’edifici final: una SIMBIOSI entre l’antic i el modern.


Projecte:

Reforma i Ampliació Habitatge Unifamiliar entre mitgeres

Emplaçament:

Gelida

Expedient:

17/260

Fotografia:

LIA FOTOGRAFIA